» Regulaminy

REGULAMINY

Regulamin Niepublicznego Żłobka Lucky Baby

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Żłobka Lucky Baby w Bydgoszczy

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby ” mieści się przy ul. Pestalozziego 15 w Bydgoszczy
2. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 20-tego tygodnia do 3-ego roku życia.
3. Placówka jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2tygodniowej przerwy urlopowej, która zazwyczaj przypada na pierwsze dwa tygodnie lipca,
4. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie Ankiety Żłobkowej Dziecka, dostarczenie ksero aktu urodzenia, ksero książeczki szczepień (placówka przyjmuje tylko dzieci szczepione), podpisanie Umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Kwota ta jest bezzwrotna.
5. Rekrutację do żłobka prowadzi Dyrektor Placówki.
6. Po przeprowadzonej rekrutacji, Dyrektor przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
7. Pracownicy żłobka zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice, prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba.
9. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
10. Osobom niepełnoletnim dzieci nie będą wydawane.
11. Dziecko przyprowadzane do żłobka musi być zdrowe tj. bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, wysypki itp.
12. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w możliwie jak najszybszym czasie. Personel żłobka nie podaje dzieciom leków.
13. Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, a dostarczane przez firmę cateringową. W pakiet żywieniowy wchodzą 4 posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Stawka żywieniowa jest odliczana w przypadku zgłoszonej prawidłowo nieobecności dziecka.
14. Każde dziecko posiada swój indywidualny znaczek w szatni i łazience, swoją pościel oraz ręcznik. W/w rzeczy placówka pierze we własnym zakresie.
15. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową.
16. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby ” wnoszone będą przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
17. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne, za wyjątkiem stawki żywieniowej.

PERSONEL I JEGO OBOWIĄZKI
Ilość pracowników w Żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala osoba kierująca Placówką. Personel zobowiązany jest do przestrzegania :
• ustaleń wewnętrznych,
• ustalonego porządku,
• instrukcji obowiązujących w placówce,
• ustalonego czasu pracy,
• zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• przepisów przeciwpożarowych,
• zasad współżycia społecznego,
• kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
• tajemnicy służbowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice mają prawo do:
1. Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
3. Wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie problemów wychowawczych.
4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka

Rodzice mają obowiązek:
1. Terminowo uiszczać wszelkie wpłaty do 5 dnia każdego miesiąca
Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
2. Punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko ze Żłobka. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową
3. Udzielać pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie
4. Informować opiekunów i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
5. Przestrzegać niniejszego regulaminu.

Szczegółowe zasady działalności Niepublicznego Żłobka „Lucky Baby” określa Statut oraz umowa na opiekę Żłobkową

Regulamin sporządził
dyrektor ds. dydaktycznych
mgr Justyna Pejkowska

Regulamin placu zabaw Niepublicznego Żłobka Lucky Baby

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się żłobek, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do placówki.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2 do lat 7.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką kadry – opiekunek i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się w szczególności:
– Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
– Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
– Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
– Zaśmiecania terenu,
– Niszczenia zieleni,
– Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
– Gry w piłkę nożną,
– Wprowadzania zwierząt.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.
8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.